Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1017050
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2023-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spojrzanow.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ołowińska, e-mail: k.olowinska@sp-ojrzanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468578225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej usytuowany jest w Ojrzanowie przy ul. Szkolnej 1.

Przed szkołą znajdują się dwa parkingi. Do budynku prowadzą 4 wejścia, jedno od ul. Szkolnej, dwa od ul. Tarczyńskiej,  jedno od ulicy Nauczycielskiej. Jedno wejście do budynku od ul. Tarczyńskiej jest z przystosowanym wjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek ma dwie kondygnacje. W części budynku (hala sportowa) znajduje się winda oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Drzwi posiadają odpowiedmnie klamki oraz przegrody ogniotrwałę.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Informacje dodatkowe

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Do końca 2022 roku zakończą się prace nad dostępnością architektoniczną piętra I szkoły.