Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1017064
 • Do końca roku: 95 dni
 • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2023-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

Ojrzanów, dnia 28.08.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2013

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

z dnia 28.08.2013 r.

 

w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

 

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r, poz. 532 )

 2. Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz.1086)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkoły, której treść stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.

Załącznik nr 1

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANII DZIEWULSKIEJ W OJRZANOWIE

§ 1

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest bezpłatne i dobrowolne.

Rodzic składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną Rodzic zostaje poinformowany o przysługującym mu uprawnieniach i sposobie komunikowania się szkoły i rodzica w powyższej sprawie

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zwana dalej pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z niedostosowania społecznego;

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;

 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. innymi szkołami i placówkami;

 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;

 2. rodziców/prawnych opiekunów ucznia;

 3. dyrektora szkoły;

 4. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 5. pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;

 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej;

 7. asystenta edukacji romskiej;

 8. pomocy nauczyciela;

 9. pracownika socjalnego;

 10. asystenta rodziny;

 11. kuratora sądowego;

5. Ustala się, że komunikacja pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a szkołą odbywać się będzie za pomocą rozmów i wpisów do dziennika klasowego (konieczny jest podpis rodzica/prawnego opiekuna potwierdzający zapoznanie się z informacją) .

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy podczas bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

7. Wychowawca klasy informuje pozostałych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno pedagogicznej w czasie ich bieżącej pracy z dzieckiem. Jeśli stwierdzi konieczność objęcia ucznia pomocą p-p w formie zajęć dodatkowych, wyrównawczych lub specjalistycznych, planuje i koordynuje realizację tych form pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym ustala okres udzielania pomocy i wymiar godzin. Czyni to we współpracy z nauczycielami i specjalistami, których pomoc uzna za potrzebną.

8.W przypadku, gdy potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczo pedagogiczną wynika z zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, przy planowaniu jej udzielania uwzględnia się w/w zalecenia.

9.Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy składać w sekretariacie szkoły, gdzie wykonana zostanie kopie . O wpłynięciu powyższych dokumentów dyrektor informuje psychologa/pedagoga szkolnego, któremu przekazuje opinię oraz zleca mu poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy.

10. W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia w/w dokumentów wychowawca ucznia, którego dotyczy dokument, informuje dyrektora szkoły oraz psychologa lub pedagoga o proponowanych formach, okresie i wymiarze godzin udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej.

11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy

 • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8

 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

 • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8

 • Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

 • Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10

 • Liczba uczestników na zajęciach logopedycznych wynosi do 4

 • Liczba uczestników na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wynosi do 5

 • Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć

 1. porad i konsultacji

- Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

 1. Warsztatów

 1. W celu dokonania oceny efektywności udzielonej uczniom pomocy p-p po zakończeniu udzielania danej formy pomocy, w terminie wskazanym przed dyrektora, nie później niż do końca danego roku szkolnego wychowawcy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami dokonują oceny i określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dokumentację z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej gromadzi wychowawca i jest ona przechowywana w teczkach informacji o klasie.

 1. Przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym dyrektor otrzymuje od nauczyciela lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno pedagogicznej protokół z udzielonej w danym roku szkolnym pomocy psychologiczno pedagogicznej z listą uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogicznej.

§ 2.

Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespół którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu jest obowiązkiem każdego powołanego nauczyciela.

 2. Powołanie członków zespołu następuje w trybie zarządzenia dyrektora odrębnie na każdy rok szkolny

 3. Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu;

 4. Organizacja pracy zespołu

 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.

 2. Wychowawca zwołuje spotkania zespołu w miarę potrzeb (termin uzgadnia z dyrektorem i członkami zespołu).

 3. Na spotkanie zespołu jego członkowie przychodzą po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą ucznia oraz przygotowaną własną oceną funkcjonowania ucznia w obszarze społecznym, edukacyjnych oraz wychowawczym. Zadaniem zespołu jest określenie form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy (założenie i opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) - załącznik 4.

 4. IPET zostaje przedstawiony dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję o formach i okresach udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez dokonanie odpowiednich wpisów dokumencie.

§ 3

Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

 1. Dyrektor na podstawie zaleceń wychowawcy klasy lub zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela). O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wychowawca niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów ucznia

§ 4

Zadania specjalistów zatrudnionych w szkole:

 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 532

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Procedura obowiązuje z dniem 1 września 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do
Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów…..........................

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

 

WNIOSEK*

o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły

Imię i nazwisko ucznia..............................................................................

Klasa ….....................................................................................................

Uzasadnienie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

............................... …..............................................................................................

data podpis wychowawcy/lub/i osoby zgłaszającej

 

*Wniosek pisemnie wypełnia wychowawca, nauczyciel, rodzic. Mogą oni swoje uzasadnienie skonsultować z innymi nauczycielami uczącymi danego ucznia, pedagogiem, logopedą, rodzicami ucznia bądź pracownikami szkoły.

Nauczyciele uczący dane dziecko, pedagog, logopeda, rodzic i pozostali pracownicy szkoły mają również prawo zasugerować/zgłosić wychowawcy potrzebę objęcia danego ucznia opieką psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do
Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

 

Plan Działań Wspierających

 1. Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………….

 2. Klasa:………….

 3. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Realizowana forma/sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1.

Działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2.

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

3.

Działania wspierające rodziców ucznia

4.

Zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 1. Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Opracowano dnia:……………..

Podpisy: ……………………….

.. ………………………

…………………………

 

 

 

Pieczęć szkoły

Załącznik Nr 3
do
Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Informacja dla rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejscowość, data…………………………

Szanowni Państwo!

………………………………………………..……………………………….

Niniejszym informuję, iż dla ucznia/uczennicy ………………….……………………………………………….. klasy …………… zostały ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Lp.

Forma pomocy

Prowadzący

Wymiar

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………

podpis dyrektora

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z formami pomocy oraz *wyrażam / *nie wyrażam zgodę na objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną mojego dziecka……………………………………………………….. .
Zgoda rodziców na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest równoznaczna z udziałem dziecka
w zajęciach, których termin i miejsce wskazuje nauczyciel prowadzący lub koordynator Zespołu.
Wyrażona zgoda zobowiązuje rodziców do aktywnego wsparcia swojego dziecka i do systematycznego kontaktu z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub/i koordynatorem Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

* właściwe zakreślić

…….……………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Załącznik Nr 4
do
Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskie w Ojrzanowie

 

 

Indywidualny Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

 

 1. Imię i nazwisko ucznia …………………………

 2. Klasa…………….

 3. Wychowawca………………..

 4. IPET na rok szkolny……………….

 5. Nr orzeczenia………………………….

 6. Rodzaj orzeczenia…………………………………………………………………..

 7. Cele edukacyjne…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 1. Cele terapeutyczne…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.

Formy i metody pracy z uczniem.

Ustalone przez dyrektora formy, sposoby , okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Działania wspierające rodziców ucznia.

Rodzaj i zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny

………………………. …………………

Podpis rodziców …………………

…………………

…………………

………………….

Podpisy członków zespołu