Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1016993
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 268 dni

Kalendarium

Środa, 2023-09-27

Imieniny: Damiana, Mirabeli

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Świetlica

Świetlica

REGULMIN  ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STEFANII DZIEWULSKIEJ

W OJRZANOWIE

1. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych ( dostępnych) salach dydaktycznych.

2. W czasie epidemii należy zachować szczególne bezpieczeństwo w szczególności dotyczące zasad higieny.

3. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem.

4. Wychowankowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkami umieszczonymi w łatwo dostępnych miejscach pod nadzorem opiekuna.

5. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć ( nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

6.Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

8. Uczniowie posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku.

9.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.

11. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany.

12. W czasie zajęć świetlicowych ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

13. Wychowawcy zapewniają taką  organizuję pracy i koordynację , która utrudnia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

14. W czasie zajęć nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. do parku).

15. Uczniowie są poinformowani o tym, że nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

17.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do  wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasad ustalonych w procedurach funkcjonowania szkoły.

18.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły (świetlicy szkolnej) mają obowiązek przychodzenia w maseczkach/przyłbicach zasłaniających usta i nos, przed wejściem dezynfekować dłonie oraz zachowywać dystans społeczny.

19.Wychwawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami i informują o funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w grupie. W przypadku trudności proszą o przyjście  rodziców/ prawnych opiekunów na rozmowę.

20. Za bezpieczeństwo dzieci  w drodze do świetlicy do klasy na zajęcia lekcyjne i po ich zakończeniu odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie( dotyczy to wychowawców, nauczycieli języka angielskiego, religii, terapeuty, logopedy oraz nauczycieli pełniących dyżur na korytarzu).

21.Wychwawcy świetlicy pozostają w kontakcie z rodzicami/prawnymi opiekunami i informują o funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w grupie. W przypadku trudności proszą o przyjście rodziców/prawnych opiekunów na rozmowę.

22.Uczniowie aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, pracach porządkowych własnych przedmiotów i zajęciach samoobsługowych.

23. Wychowankowie zgłaszają wychowawcy grupy każde swoje przyjście oraz odejście.

24. Uczniowie nie wychodzą z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy i nie oddalają się od grupy w czasie zabaw na podwórku szkolnym i hali sportowej.

25. Przestrzegają zasad kulturalnego zachowania: jesteśmy grzeczni, mili, uprzejmi wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów.

26. Używają zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

27. Dbają o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zabawy, zajęć i nauki w świetlicy oraz na podwórku szkolnym, placu zabaw i hali sportowej.

28. Informują  wychowawcę natychmiast, gdy zdarzy się coś niepokojącego.

29. Starają się zachować ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć świetlicowych.

30. Słuchają uważnie próśb i poleceń wychowawcy. Gdy nauczyciel mówi, słuchamy. Gdy chcemy zabrać głos, podnosimy rękę.

31. Odpowiadają za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy - przyznajemy się do popełnionych błędów.

32. Pomagają sobie nawzajem. Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor, aby było nam razem wesoło i przyjemnie.

33. Troszczą się o wygląd świetlicy. Po zabawie czy zajęciach, cała grupa odpowiada za porządek.

34. Szanują zabawki, książki, gry, znajdujące się w świetlicy oraz dekorację, wystrój sali, kwiaty.

35. Idąc do toalety, szatni lub na dodatkowe zajęcia uczniowie zachowują się spokojnie, nie biegają, nie hałasują i nie krzyczą.

36. Tornistry i plecaki ustawiają zawsze w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.

37. W świetlicy obowiązuje obuwie na zmianę.